Alte servicii

Servicii INTRASTAT

Întocmire, urmărire, raportare prin declarația INTRASTAT

reprezinta un sistem de colectare a datelor statistice privind comerțul cu bunuri între țările din Uniunea Europeană.
Sistemul de servicii Intrastat a devenit operațional începând cu data de 1 ianuarie 2007, data aderarii României la Uniunea Europeană.
Declarația statistică INTRASTAT este completată de toți operatorii economici ale căror importuri și/sau exporturi din/către statele membre ale Uniunii Europene depășesc pragurile valorice stabilite pentru anul de referință.

Termenul limită de transmitere a datelor Intrastat la INS îl reprezintă întotdeauna data de 15 a lunii următoare celei de referință.
Consultanta si asistenta juridica, Contabilitatea primara si de gestiune, Contabilitate financiara, Servicii refacere contabilitate pt firme din Timisoara

CINE POATE PRESTA SERVICII INTRASTAT?

Obligatia furnizării datelor Intrastat revine operatorilor economici care îndeplinesc următoarele condiții:

- sunt înregistrați în scopuri de taxă pe valoare adaugată (au cod de identificare fiscală);
- realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
- valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri pentru fiecare din cele două fluxuri; introduceri, respectiv expedieri, depășeste pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.
Pragurile valorice INTRASTAT stabilite pentru anul 2023 sunt:
- pentru introduceri intracomunitare: 1000.000 RON;
- pentru expedieri intracomunitare: 1000.000 RON.

CE TREBUIE DECLARAT CĂTRE INTRASTAT?

- fluxul (introduceri/expedieri);
perioada de referință;
- date de identificare ale firmei (cod fiscal);
- țara de destinație/țara de expediție;
- codul mărfii (8 cifre – conform Nomenclatorului Combinat);
- natura tranzacției;
- modul de transport;
- termenii de livrare;
- cantitatea în kg;
- cantitatea în unitate de măsură suplimentară;
- valoarea facturată;
- valoarea statistică.

Servicii de analiză și management

cash flow, BVC, situații și raportări bancare, dosare eșalonare către ANAF.

Shopping Basket